Tautskola “99 Baltie zirgi”

drusti

Esam domubiedru kopā, kas juridiski vienojusies zem biedrības tautskola “99 Baltie zirgi”. Tautskola piedāvā mūžizglītības iespējas, tajā skaitā bērniem alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai. Tautskola vieno vairākus atzarus: Ikšķilē, Tukumā un Drustos.

„Ikšķiles Brīvās skolas” atvēršanu un uzturēšanu nodrošina vecāku iniciatīva: ģimenes, apvienojot savas idejas par mūsdienīgu, bērnam draudzīgu un sabiedrībai vajadzīgu skolu, kā arī liekot kopā savu darbu un līdzekļus, radījušas skolu sev – paši savā dzīvesvietā. Tukuma Tautskolā, tiek piedāvāta obligātā pirmsskolas apmācība, kā arī jaunas un alternatīvas interešu izglītības programmas un ārpusstundu nodarbība – “Mācīsimies un pildīsim mājas darbus kopā!”.

***

Izglītības darbs tik organizēts, cenšoties skolas kopienā saglabāt ģimeniskas attiecības, balstoties uz tautas tradicionālajā kultūrā rodamām vērtībām un modernajās atziņas par cilvēka, ģimenes, tautas veselumu un to vienotību.

Darbu vispārējās izglītības laukā organizējam sekojoši:

  • dzīve tautas tradīcijās un dabā; ir īpašās „domāšanas” stundas;
  • darbu daiļamatniecības darbnīcās (darbs dara darītāju);
  • bērni „skolotāju palīgi” t.i., bērni māca bērnus (gūts tiek dodot);
  • mācību darba organizēšanu dažādu vecumu bērnu saimēs;
  • aktīva bērnu ievadīšanu patstāvīgā mācību vielas apguvē (es varu!);
  • ļauj bērnam maksimāli izteikt sevi;
  • ģimeniskas attiecības (mīlestības gaisotne);
  • izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, tā, ka tās viena otru papildina, stimulējot bērna pašattīstību.

Skolas kopienas dzīve ir cieši un ilgstoši saistīta ar svētvietu – “Piltiņkalns”. Piltiņkalnā regulāri svinam gadskārtas: iešūpojam Lieldienas, ielīgojam Jāņus, iegriežam, iedziedam Ziemassvētkus. Te tiek svinētas arī kāzas, organizētas individuālas un kolektīvas mērķtiecīgas meditācijas, u.c. pasākumi. Piltiņkalns tiek uzturēts sabiedriskā kārtā. Divas reizes gadā tiek rīkotas sakopšanas talkas.

Kāpēc tas, ko dariet, ir vērtīgs?

Mēs to darām, lai būtu! Lai mēs kā tauta spētu caur savu vērtību prizmu pasaulē ienest vairāk gaismas, vairāk mīlestības. Lai spētu kā individuāli, tā kolektīvi nepazaudēt pasaules vispārējas globalizācijas apstākļos sevi, savu patību, jo ticam, ka tas ir nozīmīgs darbs vispārēju harmonisku attiecību iedibināšanā.

Kādēļ piedalieties HELSUS festivālā?

Piedalāmies HELSUS festivālā, pirmkārt tāpēc, ka tā ir vieta un reize, kad plašākai publikai varam atrādīt savu veikumu; otrkārt, te ir iespēja gūt ierosinājumus jaunām iniciatīvām; treškārt, domubiedru kopā būšana rada prieku un dod enerģiju, stiprina optimismu – mēs varam!