Latvijas Kanisterpijas Asociācija

Latvijas Kanisterapijas Asociācija (LKTA) piedalās HELSUS 2017 festivālā, jo asociācijas darbības viens no mērķiem ir veicināt kanisterapijas attīstību Latvijā, kanisterapijas zi­nā­ša­nu un at­zi­nu­mu iz­pla­tī­ša­nu sa­bied­rī­bā. Kā arī viens no pienākumiem ir  atbalstīt pa­sā­ku­mus, kas vir­zī­ti uz cil­vē­ka pa­mat­tie­sī­bu no­dro­ši­nā­ša­nu – ve­se­lī­bas veicināšanu un profilaksi.

Kanisterapija ir uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kura notiek suņa klātbūtnē, ar mērķi uzlabot veselību. To vada profesionāļi, kuriem ir speciāla izglītība šajā darba sfērā, piemēram, ergoterapeits, fizioterapeits. Tā ir vērsta uz fizisko, sociālo, emocionālo un kognitīvo funkciju uzlabošanos. Rezultāti ir objektīvi novērojami un izmērāmi. Terapijas process ir dokumentēts un novērtēts. [1]

Pozitīvie efekti, ko var sniegt kanisterapija:

  • Mazinās asinsspiediens, satraukums cilvēkiem ar psiholoģiskiem simptomiem
  • Mazinās simptomi pie hroniskām saslimšanām cilvēkiem ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem
  • Mazinās sāpes pie onkoloģiskām saslimšanām
  • Uzlabojas sociālā uzvedība, kognitīvās prasmes
  • Uzlabojas mobilitāte, muskuļu aktivitāte, fiziskā aktivitāte
  • Novērš tādus garīgos stāvokļus kā vientulība, depresija
  • Uzlabo dzīves kvalitāti
  • u.c.

1.Dr. Brinda Jegatheesan, IAHAIO WHITE PAPER 2014, “THE IAHAIO DEFINITIONS FOR ANIMAL ASSISTED INTERVENTION AND GUIDELINES FOR WELLNESS OF ANIMALS INVOLVED”